رئوس مطالب آموزشی واحد بهداشت روان
1- بهداشت روان 2- مهارتهای زندگی 3- مهارتهای فرزند پروری 4- حمایتهای روانی اجتماعی در حوادث غیرمترقبه 5- پیشگیری از کودک آزاری 6- پیشگیری از خودکشی 7- پیشگیری از مصرف مواد اعتیاد آور
تهیه طرح جامع عملیاتی سالیانه بهداشت روان و اعتیاد برای گروههای هدف
 آموزش به پرسنل بهداشت در زمینه موضوعات آموزشی اشاره شده
،آموزش به رابطین بهداشت
 آموزش به دانش آموزان در خصوص مهارتهای زندگی و پیشگیری از مصرف مواد اعتیاد آور
 آموزش به اولیا و مربیان و مشاغل آزاد با همکاری ادارات و نهادهای ذیربط
کلیه آموزش ها در طول سال و مناسبت های مختلف اجرا میگردد که در غـــالب فعالیت هفته مبارزه با مواد اعتیـــاد آور ، هفته کودک ، هفته بهداشت روان گزارش میگردد .
برای توفیق در برنامه هاهی فوق با آمــوزش و پرورش ، نیروی انتظامی ، اداره بهـــزیستی ، کمیته امداد ، نیروی دریـــایی ، سپاه پاسداران و نیروی بسیج سپاه ، اداره فرهنگ ارشاد اسلامی ، اداره ورزش و جوانان ، زندان و دیگر نهادهای دولتی همکاری بعمل آید.     ،  NGO .
آخرین بروز رسانی : 25 آبان 1400