شرح وظایف کارشناس بهداشت خانواده
1- اجرای برنامه های آموزش بهداشت عمومی در سطوح مختلف
2- بررسی و برنامه ریزی و تعیین اهداف و خط مشی های اجرائی در زمینه بهداشت خانواده و در قالب سیاست های وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکی.
شرح وظایف کارشناس مادران :
1- نظارت بر کیفیت وکمیت خدمات برنامه مادران
2- اجرای برنامه های آموزشی برنامه مراقبت ادغام یافته سلامت مادران
3- همکاری در اجرای طرح های تحقیقاتی در زمینه برنامه مادران
4- تدوین برنامه عملیاتی مداخله ای و جاری سالیانه واحد و ارسال به استان
5- برگزاری جلسات هماهنگی درون و برون بخشی درخصوص ارتقاء کیفیت برنامه ادغام یافته سلامت مادران
6- برگزاری کارگاهها و جلسات آموزشی واحدسلامت جمعیت ، خانواده ومدارس وزارتخانه
7- هماهنگی و فعالیتهای لازم در خصوص کمیته های مرگ و میر مادران ، سلامت مادران ، ترویج زایمان طبیعی و برگزاری مراسم روز ماما
8- شرکت در پرسشگری و تکمیل پرسشنامه مرگ مادران و ارسال به استان
9- بررسی وپیگیری امورمربوط به مرگ مادر باردار
10- هماهنگی و پیگیری لازم در خصوص مادران پرخطر
11- هماهنگی و پیگیری در خصوص مادران انتقالی ، وارده و مهمان
12- پیگیری مادران باردار پر خطر تر خیص شده از مراکز درمانی
13- شرکت در کمیته ارتقاء سلامت مادر و نوزاد
14- بررسی شاخصهای بهداشتی مربوط به برنامه مادران
15- تهیه عملکرد آموزشی سه ماهه برنامه مادران وارسال به معاونت بهداشتی
16- پیگیری رفع کمبودهای تجهیزاتی ونیروی انسانی
17- آموزش برنامه مادران به کاردان ،کارشناسان وبهورزان
18- آموزش نیروهای جدیدالورود
19- برگزاری کارگاههای آموزشی و بازآموزی مراقبتهای ادغام یافته سلامت مادران جهت کارکنان بهداشت خانواده (کارشناسان ، کاردانان )، بهورزان ،پزشکان ،کارکنان جدید الورود
20- توزیع تراکت های مرتبط با برنامه در واحدهای محیط
21- توزیع مطالب آموزشی مرتبط با برنامه مادران به واحدهای تابعه
22- آموزش درزمینه تغذیه مناسب در دوران بارداری , ترسیم درست منحنی وزن گیری و اهمیت اجرای آن در پیشگیری از سوء تغذیه ، اهمیت مصرف مکمل های حمایتی در دوران بارداری ، پیشگیری از شکایات شایع در دوران بارداری و ..
23- تقویت نظام ارجاع از طریق آموزش ، توزیع دفاتر ارجاع وپسخوراند ، تهیه و توزیع فرم گزارش ماردان نیازمند
24- ارجاع شده وهماهنگی با معاونت بهداشتی
25- تقویت نظام مراقبت مرگ مادر با برگزاری کمیته ارتقاء سلامت مادر و نوزاد و جلسات اطلاع رسانی و آموزش
26- ارسال مداخلات مصوب شده در کمیته مرگ و میر به سطوح و پیگیری موارد
27- پایش و ارزشیابی برنامه مراقبتهای ادغام یافته سلامت مادران با انجام بازدید های دورهاز واحد های محیطی و تکمیل چک لیست مربوطه و تجزیه وتحلیل آن
28- برگزاری جلسه در خصوص مشکلات اجرایی برنامه و آموزش مداوم اجرای دقیق برنامه و ثبت صحیح پرونده های پیش از بارداری ، بارداری و پس از زایمان و ثبت صحیح دفتر ممتد مادران به کارکنان بهداشت خانواده
29- پرسشگری موارد گزارش مرگ مادر
30- پاسخ تلفنی به سوالات کارکنان مرکز وپایگاهها درخصوص اشکالات موجود در روند اجرای برنامه سلامت مادران با هماهنگی کارشناسان مادران معاونت بهداشتی
31- ارسال دستوالعمل های دریافت شده از معاونت بهداشتی به مراکز و پایگاهها و خانه های بهداشت
32- جمع آوری آمار مربوط به برنامه مراقبتهای بارداری از سطح واحد های محیطی تابعه و جمع بندی و ارسال به معاونت بهداشتی دانشگاه
33- تهیه بنر ، تراکت در خصوص برنامه های مادران و توزیع در واحدهای بهداشتی
34- تکثیر و توزیع فرمهای آماری و سایر فرمها مورد نیاز در سطح مراکز و پایگاهها بهداشتی و خانه های بهداشت و مراکز متفرقه
35- آموزش رابطین بهداشتی و استفاده از آنها جهت انتقال اطلاعات بهداشتی و ضروری به مردم
36- اتخاذ راهکارهای مناسب به منظور افزایش پوشش خدمات پیش از بارداری
برنامه کودکان و نوزادان :
1-تحت پوشش قرار دادن کلیه کودکان زیر 8 سال و انجام مراقبت های روتین جهت این گروه سنی
2- در اختیار قرار دادن کلیه مکمل ها در حد امکان شهرستان جهت کودکان زیر دو سال
3- انجام مراقبت های درمانی جهت این گروه سنی از طریق اجرای طرح مانا در کلیه مراکز روستایی و خانه های بهداشت
4- در اختیار قرار دادن داروهای مانا در حد امکان به مراکز و خانه های بهداشت
5- تجزیه و تحلیل و ارزشیابی عملکرد مانا در سطح شهرستان
6- برگزاری مشاوره شیر دهی در مراکز و خانه های بهداشت درکلیه ساعات اداری و تصویب سهمیه شیر مصنوعی در صورت نیاز با نظر مساعد اعضاء کمیته شیر
7- برگزاری کمیته ترویج تغذیه با شیرمادر
8- برآورد سهمیه شیر مصنوعی در طول هر 3 ماه
9- ورود اطلاعات مربوط به مصرفی شیر در برنامه نرم افزاری و ورود به سایت وزارتی
10- مشاوره با مادران دارای کودک زیر منحنی یا اختلال رشدی
11- ارسال صورتجلسات مربوط به کمیته ترویج تغذیه با شیر مادر
12- پایش BFH و تهیه شاخص و نمودار آن و ارسال نتایج به معاونت بهداشتی
13- توزیع فرمهای مربوط به برنامه کودکان
14- ارتقاء سلامت دهان و دندان در کودکان زیر 6 سال8-همکاری با مراکز بهداشتی درمانی در اجرای طرح ها و برنامه ریزی های مورد نیاز
15-نظارت بر کمیت و کیفیت خدمات و برنامه ها و مقایسه آن با ضوابط و معیارهای تعیین شده
16- تجزیه و تحلیل و ارزشیابی اطلاعات مربوط به عملکرد برنامه ها
17- نگهداری ضوابط، اطلاعات و داده های موجود در برنامه و بهره گیری از آن در برنامه های آینده
18-همکاری و هماهنگی با سازمان ها، موسسات ،نهادها به منظور برنامه ریزی و یشبرد اهداف برنامه بهداشت خانواده
19-تهیه و تنظیم برنامه ها و مطالب آموزشی برای سطوح مختلف و نظارت بر اجرای آنها.
20-تهیه و تنظیم برنامه های آموزشی حین خدمت جهت رده های مختلف برنامه های بهداشت خانواده .
21-انجام بررسی ها و تحقیقات فنی و اجتماعی و جمعیتی در زمینه برنامه های بهداشت خانواده
22- همکاری موثر و مداوم با سایر واحد های بهداشتی
23-شرکت در جلسات ،کمیسیون ها ،کمیته های فنی و تخصصی بهداشت خانواده به منظور برنامه ریزی و بحث و تبادل نظر در زمینه حل مشکلات موجود و ارائه نظرات مشورتی و تخصصی در زمینه های مختلف .
24- تهیه و تنظیم گزارش از نحوه عملکرد وپیشرفت برنامه ها و ارائه آن به مسئولین مربوط .
25- تهیه دستور العمل های لازم در زمینه مراقبت از رشد جسمی روانی و عاطفی و اجتماعی کودکان ، بهبود تغذیه و تشخیص بموقع بیماری های انگلی و عفونی و جلوگیری از انتشار و همه گیری شدن آنها .
26- انجام سایر وظایف مربوطه ارجاعی .
27-برگزاری کمیته ارتقاء سلامت مادر و نوزاد به صورت فصلی و بررسی علل مرگ و میر نوزادان در شهرستان
28- بررسی کلیه پرونده های مرگ و میر نوزادان در کمیته مرگ و میر شهرستان و پیگیری مصوبات کمیته
29-برآورد دارو و مکملهای مورد نیاز کودکان در ابتدای سال با هماهنگی واحد دارویی
30-جمع آوری داروهای مصرفی مراکز و خانه ها و ورود آن در برنامه و سایت وزارتی بصورت فصلی
برنامه سلامت باروری :
1-انجام مشاوره قبل از ازدواج جهت زوجین در هنگام ازدواج
2- جلب مزدوجین و رضایتمندی آنان با ارائه مشاوره صحیح و مناسب
3- تکمیل چک لیست پایش از مرکز مشاوره ( آقایان و خانمها ) 2 بار در طول سال
4- تکثیر CD آموزشی مربوطه جهت آموزش مزدوجین در کلاسها
5- توزیع کتاب مشاوره هنگام ازدواج مابین مزدوجین
6- تهیه و تجهیز اتاق های آی یو دی گذار
7- هماهنگی با واحد دارویی در جهت برآورد اقلام مورد نیاز سالیانه مراکز
8-توزیع اقلام متناسب با گروههای در معرض خطر در مراکز و خانه های بهداشت
9- جمع آوری آمار مصرفی اقلام پیشگیری از بارداری از مراکز و خانه ها
10- جمع بندی آمارهای مربوط به باروری سالم و ارائه آن به استان
11- برگزاری کمیته نظارت بر اعمال جراحی
12- ثبت اطلاعات مربوط به متقاضیان اعمال جراحی در فرم ارسال استانی
13- تکثیر فرمهای مربوط به اعمال جراحی
14- آموزش عمومی در زمینه باروری سالم در طول سال مخصوصاً در هفته جمعیت
15- شناسایی گروههای در معرض خطر و ارائه خدمات بهداشتی به آنان
16- شناسایی گروههای هدف بارداری جهت دادن مشاوره صحیح در جهت باروری سالم
17- برگزاری کلاسهای آموزشی در باره باروری سالم جهت پرسنل کلیه واحدها
18- ارزشیابی ماماها با چک لیست موجود در هر 2 سال
19- ارسال نمرات ارزشیابی و چک لیست به معاونت بهداشتی
20-براورد فرمهای مصرفی داخل پرونده و توزیع آن در مراکز در طول سال
برنامه سالمندان :
1- تحت پوشش قراردادن کلیه افراد بالای 60 سال و آموزشهای مورد نیاز این گروه سنی در کلیه مراکز روستایی و خانه های بهداشت توسط پرسنل بهداشتی
2- ارزشیابی کلیه عملکرد پرسنل بهداشتی در مورد آموزشهای داده شده در جهت تغییر نگرش سالمندان
3- بزرگداشت روز جهانی سالمند و تقدیر و تشکر از سالمندان نمونه کارمند
برنامه زنان :
1- انجام پاپ اسمیر و معاینات داخلی زنان جهت کلیه زنان متقاضی در کلیه مراکز و خانه های بهداشت شهرستان
2- بزرگداشت روز جهانی سلامت بانوان ایرانی
برنامه داوطلبان سلامت:
1- جذب داوطلب سلامت از کلیه ادارات شهرستان و مراکز بهداشتی درمانی سطح شهرستان
2- برگزاری کلاس های آموزشی جهت داوطلبین شهری
3- بزرگداشت هفته سلامت بانوان ایرانی و هفته سلامت مردان ایرانی
عمومی :
تقسیم نیروی انسانی مطابق با چارت پرسنلی
تشکیل کمیته نقل و انتقالات
براورد نیروی انسانی مورد نیاز
اعلام پستهای بلاتصدی در هر فصل
هماهنگی با واحدهای ستادی در جهت انجام پایشهای گروهی و موردی
تهیه پسخوراند های پایشهای انجام شده و ارسال آن به مراکز
تهیه شاخصهای حیاتی و نمودارها
پایش پزشک خانواده با توجه به چک لیست
هماهنگی با کارشناسان استانی در جهت اجرای صحیح برنامه های واحد

شرح وظیفه کارشناس برنامه تغذیه و شیرمادر:
بهبود تغذیه در سطح جامعه و خصوصا گروههای آسیب پذیرکلیه امور مربوط به بهبود تغذیه جامعه در سطح شهرستان  اجرای برنامه های آموزشی نظارت برای ارائه خدمات در مراکز مشاوره و مراکز بهداشتی درمانی و خانه های بهداشت از عمده وظایف آن است و ارتقاء سطح فرهنگ و سواد تغذیه ای جامعهافزایش دسترسی خانوارها به سبد غذایی مطلوب؛پیشگیری و کنترل کمبود آهن و کم خونی ناشی از آن در سطح جامعه؛پیشگیری و کنترل اختلالات ناشی از کمبود ید در سطح جامعه؛بهبود تغذیه و رشد کودکان زیر شش سال؛بهبود تغذیه گروههای آسیب پذیر (زنان باردار – شیرده – نوجوانان – سالمنداناجرای طرحهای ملی و کشوری مانند برنامه آهن یاری دختران دانش آموز راهنمایی و دبیرستان؛پایش ید نمک مصرفی خانوارها و پایش ید ادرار دانش آموزان ابتدایی؛پایش و پیگیری و ارجاع کودکان دچار تاخیر رشد؛تجویز قطره مولتی ویتامین یا قطره ویتامین A+D جهت کودکان و قرص مولتی ویتامین جهت زنان باردار.مشاوره تغذیه ای  کودکان دچار اختلال رشد ارجاعی از سطح مراکز و خانه های بهداشت؛مشاوره تغذیه ای با  زنان باردار نیازمند مشاوره تخصصی تغذیه؛جمع آوری و بررسی و تحلیل آمار و عملکرد برنامه ها بررسی عملکرد و ارزشیابی نیروها  و برگزاری کارگاه های آموزشیآموزش های تغذیه ای برون بخشی در سایر سازمانها و ادارات ترویج تغذیه با شیرمادرتهیه و توزیع و نظارت بر توزیع شیرمصنوعی و کالابرگ آنتشکیل کمیته شیرمادر و کمیته IDDارزیابی بیمارستانهای دوستدار کودک
آخرین بروز رسانی : 08 آذر 1400