عنوان شاخص های مهم

92

درصد خانوارهای روستائی که به آب آشامیدنی دسترسی دارند

93.3

درصد خانوارهای برخوردار از شبکه عمومی آب آشامیدنی

91.2

درصد خانوارهای دارای توالت بهداشتی

98.9

درصد خانوارهای روستائی که زباله را به روش بهداشتی جمع آوری و دفع می نمایند

97.4

درصد خانوارهای روستائی که فضولات حیوانی را به روش بهداشتی جمع آوری و دفع می نمایند

74.8

درصد اماکن عمومی دارای معیار بهسازی و بهداشتی مناطق شهری

97.7

درصد اماکن عمومی دارای معیار بهسازی و بهداشتی مناطق روستائی

95

درصد مراکز تهیه و توزیع و فروش مواد غذائی دارای معیارهای بهسازی و بهداشتی مناطق شهری

91.4

درصد مراکز تهیه و توزیع و فروش مواد غذائی دارای معیارهای بهسازی و بهداشتی مناطق روستائی

81.9

درصد کارکنان مراکز و اماکن شهری که دارای کارت معاینه پزشکی معتبر هستند

88.4

درصد کارکنان مراکز و اماکن روستائی که دارای کارت معاینه پزشکی معتبر هستند

76.3

عنوان شاخص های مهم
92

درصد خانوارهای روستائی که به آب آشامیدنی دسترسی دارند
93.3

درصد خانوارهای برخوردار از شبکه عمومی آب آشامیدنی
91.2

درصد خانوارهای دارای توالت بهداشتی
98.9

درصد خانوارهای روستائی که زباله را به روش بهداشتی جمع آوری و دفع می نمایند
97.4

درصد خانوارهای روستائی که فضولات حیوانی را به روش بهداشتی جمع آوری و دفع می نمایند
74.8

درصد اماکن عمومی دارای معیار بهسازی و بهداشتی مناطق شهری
97.7

درصد اماکن عمومی دارای معیار بهسازی و بهداشتی مناطق روستائی
95

درصد مراکز تهیه و توزیع و فروش مواد غذائی دارای معیارهای بهسازی و بهداشتی مناطق شهری
91.4

درصد مراکز تهیه و توزیع و فروش مواد غذائی دارای معیارهای بهسازی و بهداشتی مناطق روستائی
81.9

درصد کارکنان مراکز و اماکن شهری که دارای کارت معاینه پزشکی معتبر هستند
88.4

درصد کارکنان مراکز و اماکن روستائی که دارای کارت معاینه پزشکی معتبر هستند
76.3

فعالیت بهداشت محیط در سال 96

 

شاخص های مهم بهداشت محیط سال 96

شاخص های مهم واحد بهداشت محیط سال 96

شهری

روستایی

درصد مراکز تهیه و توزیع و فروش مواد غذایی با معیار بهداشتی و بهسازی

96.1

85.9

درصد اماکن عمومی با معیار بهسازی و بهداشتی

97.9

97.7

درصد کارکنان مراکز تهیه و توزیع و اماکن عمومی دارای کارت معتبر بهداشتی

77.9

67.3

درصد خانوارهای بهداشتی با دسترسی به آب آشامیدنی سالم

 

98.9

درصد خانوارهای روستایی با دسترسی به توالت بهداشتی

 

99.7

درصد خانوارهای روستایی با جمع آوری و دفع بهداشتی زباله

 

99

درصد خانوارهای روستایی با جمع آوری و دفع بهداشتی فاضلاب

 

88.9

درصد خانوارهای روستایی داری دام با جمع آوری و دفع بهداشتی فضولات حیوانی

 

79.4

 

فعالیت های مهم بهداشت محیط در سال 96

تعداد بازدید از مراکز تهیه و توزیع و فروش مواد غذایی

 

22886

تعداد بازدید از اماکن عمومی

6663

نمونه برداری از مواد غذایی

تعداد کل

897

با نتیجه مطلوب

724

 

میزان معدومی مواد غذایی به کیلوگرم

24868

تعداد موارد کلر سنجی آب آشامیدنی

کل

9618

مطلوب

6882

تعداد موارد نمونه برداری از آب آشامیدنی

کل

638

مطلوب

625

تعداد موارد کلر سنجی استخرهای شنا

کل

184

مطلوب

142

تعداد نمونه برداری میکروبی از آب آشامیدنی

کل

74

مطلوب

54

تعداد موارد معرفی به دادگاه متخلفین بهداشتی

224

 


آخرین بروز رسانی : 08 آذر 1400