شبکه بهداشت و درمان شهرستان بندرانزلی

 

آدرس : بندرانزلی –چهارراه شهدا – ابتدای خیابان شهدای جنوبی -شبکه بهداشت و درمان بندرانزلی

 کد پستی :3311-43137

تلفن گویا ستاد: 44552962-44559666-44543082-44543083
داخلی روابط عمومی
:122  

فاکس :44548011 -013

تلفن واحد بهداشت بیماریها:  44552963-013

                            تلفن و آدرس مرکز مشاوره بیماریهای کلینیک رفتاری زیر مجموعه شبکه بهداشت و درمان بندرانزلی

 افراد دارای رفتار پرخطر جنسی، اعتیاد تزریقی، دارای مواجهه شغلی(فرو رفتن سوزن ) و ... را به مرکز مشاوره بیماریهای رفتاری ارجاع دهید
  (  013- 44526162 مرکز مشاوره بیماریهای رفتاری واقع در خدمات جامع سلامت کلویر)
 
تلفن واحد بهداشت محیط   - 44552967-013

       :ایمیلanzali@gums.ac.ir             

آخرین بروز رسانی : 16 مرداد 1400