امروزه با توجه به روند افزایشی آلاینده های محیط همچنین شیوع بیماری ها بویژه بیماری های غیرواگیرمرتبط با محیط و نیز توسعه علوم و فن آوری های نوین ، رسالت و نوع فعالیت های گروه متنوع تر و در عین حال تخصصی تر و کارآمدتر گردیده است. در این راستا، گروه مهندسی بهداشت محیط از دیرباز به تربیت دانشجویانی با کیفیت علمی و عملی مطلوب مبتنی بر نیاز جامعه روی آورده است. گروه ، در فرآیند تولید علم و دانش افزائی با سایر موسسات علمی- پژوهشی و نیز صنعت ، رویکرد مثبت و همگرایانه ای را درپیش گرفته است. بدیهی است که در فرآیند یاددهی-یادگیری و پژوهش با محوریت تولید علم ومحصول ، طراحی ، برنامه ریزی و نیزاصلاح زیرساخت ها و همچنین بکارگیری سازوکارها، راهکارها و راهبردها در یک چارچوب ساختارمند ، امری اجتناب ناپذیر می باشد. بنابراین ، به منظوردست یافتن به چنین امر مهمی ، تدوین سند چشم انداز و نقشه راه گروه که افق های کنونی و دور دست در آن لحاظ شده باشد، ضروری و الزامی خواهد بود.

سند چشم انداز و نقشه راه گروه با گفتمان تلاش- تعامل- تحول و توسعه در سه بازه زمانی کوتاه مدت ، میان مدت و بلند مدت بطورواقع بینانه و بااجتناب از شعارمحوری و آرمان گرائی همچنین با عنایت به امکانات و ظرفیت های موجود دانشکده بهداشت و دانشگاه با لحاظ رئوس برنامه های حال و آینده دانشگاه و سند سیاست توسعه راهبردی رشته ها و مقاطع در آموزش عالی سلامت (سندچشم انداز ایران 1404) تدوین گردیده که با توجه به سیاست های کلان نظام و دانشگاه در سال های آتی ، قابلیت بازنگری خواهد داشت.

 

رئوس برنامه ها و اهداف بهداشت محیط در نظام شبکه

با عنایت به ماده یک قانون تشکیلات ووظائف وزارت بهداشت وآموزش پزشکی مهمترین هدف بهدا شت محیط در کنار سا یر وا حد ها تا مین بهدا شت عمومی و ارتقاء سطح آن از طریق اجرای برنامه های بهداشتی در زمینه بهداشت محیط مراکز تهیه و توزیع وفروش مواد غذایی ؛اماکن عمومی؛ کنترل کیفیت آب و مواد غذایی؛ دفع مواد زائد جامد ؛ مبارزه با بندپایان وغیره ....می باشد که دراین راستا پزشکان ؛ کارشناسان وکاردانهاوهمچنین بهورزان شاغل درمراکز بهداشت درمانی وخانه های بهداشت در سطح شهر وروستا با پایش مستمر خود سعی در نیل به این هدف را دارند .
حال قبل از اینکه به برنامه های بهداشت محیط در نظام شبکه بپردازیم لازم است که به چند تعریف و اصطلاح مهم در اینجا اشاره کنیم .
بهداشت محیط
با عنایت به آئین نامه بهداشت محیط مصوب سال 71 هئیت وزیران بهداشت محیط عبارت است از کنترل عواملی از محیط زندگی که به گونه ای روی سلامت جسمی ـ روانی و اجتماعی انسان تاثیر می گذارد.
آب آشامیدنی سالم
آب آشامیدنی سالم آب گوارایی است که عوامل فیزیکی؛ شیمیایی و بیولوژیکی آن در حد استاندارد های مصوب باشد و مصرف آن عارضه سوئی درکوتاه مدت ودراز مدت در انسان ایجاد نکند.
اماکن عمومی
اماکن عمومی عبارت است از اماکن متبرکه و زیارتگاهها و زائر سرا ها ؛ هتل ها؛ مسافرخانه ها؛ پانسیونها؛ آسایشگاههای سالمندان ؛ آرایشگاهها ؛ حمامها؛ حمامهای سونا؛استخرهای شنا؛ سینماها؛پارکها؛ مراکز تفریحاهای سالم ؛ باشگاههای ورزشی ؛ ترمینالها ؛ وسایل حمل ونقل عمومی و مسافرتی ؛ توالتهای عمومی و گورستانها ومانند این موارد.
مراکز تهیه و توزیع ونگهداری و فروش مواد خوردنی آشامیدنی بهداشتی
عبارتند ازکلیه کارخانه ها ؛کارگاهها؛ سردخانه ها؛ اماکن ومغازه هایی که به گونه ای نسبت به تهیه وتوزیع ونگهداری و فروش مواد خوردنی آشامیدنی بهداشتی اقدام می نمایند.
تعریف بهداشت مواد غذایی
بهداشت مواد غذایی که یکی از شاخه های بهداشت محیط می باشد عبارتست از رعایت کلیه اصولی که باید درتهیه ؛تولید؛نگهداری؛عرضه وفروش مواد غذایی مورد توجه قرار گیرد تا غذای سالم با کیفیت مطلوب بدست آید.
آخرین بروز رسانی : 08 آذر 1400