واحد دارویی شبکه بهداشت بندرانزلی

رئوس فعالیت ها

کنترل و نظارت مداوم بر امور دارویی

سفارش و تحویل داروهای درخواست شده از شرکت های دارویی

کنترل تعداد و نوع اقلام و تاریخ انقضا داروها

تحویل داروها و اقلام بهداشتی درخواست شده از سوی مراکز بهداشتی درمانی و خانه های بهداشت

بازرسی و سرکشی به مراکز بهداشتی درمانی شهری و روستایی و خانه های بهداشت تحت پوشش

اعلام تغییر قیمت های صورت گرفته داروها به مراکز تحت پوشش و تطابق تغییر قیمتها جهت جلوگیری از کسورات

کنترل نسخ بیمه روستایی داروخانه های طرف قرارداد

نظارت و اعلام مقررات مربوطه به مراکز دارویی

بازرسی و نظارت از کلیه واحدهای ارائه دهنده خدمات دارویی (داروخانه های خصوصی-بیمارستانی)

رسیدگی به امورشکایات دارویی و انعکاس موارد و نتایج اقدامات به عمل آمده به معاونت غذا و دارو

تشکیل پرونده و معرفی بیماران دریافت کننده داروهای مخدربه معاونت غذا و دارو

آخرین بروز رسانی : 25 آبان 1400