رئوس برنامه ها و شرح وظایف :

1-اجرای سیاست ها و برنامه های ابلاغ شده از طرف دفتر آموزش و ارتقای سلامت وزارت متبوع

2- توانمند سازی کارکنان بخش سلامت در زمینه مباحث فنی و تخصصی آموزش سلامت
3- توسعه منابع علمی آموزش سلامت
4- ارزشیابی مداخلات آموزش سلامت
5- تولید رسانه های آموزشی استاندارد
6- بزرگداشت هفته سلامت و سایر مناسبت های ذیربط
7- جلب مشارکت سازمان ها، ارگان ها و نهادهای دولتی و غیردولتی در راستای توسعه و تعمیق محیط های حامی سلامت
8- توسعه آموزش سلامت در پایگاه های نیروی مقاومت بسیج
9- توسعه آموزش سلامت در مدارس حوزه علمیه

10- ارتقای کیفی آموزش های رابطین سلامت ادارات
11- مشارکت در پایش و ارزشیابی(طراحی، توانمندسازی کارکنان، نظارت بر اجرا) برنامه های آموزشی مراکز سلامت
12- ارایه مشاوره فنی در زمینه آموزش و ارتقای سلامت به واحدهای تابعه در صورت نیاز
13- برنامه ریزی برای انجام نیازسنجی آموزشی مرتبط با اولویت های سلامت منطقه
14- طراحی برنامه های آموزشی مبتنی بر نتایج حاصل از نیازسنجی آموزشی و سایر شواهد در منطقه
15- آموزش کارشناسان حوزه های ستادی و محیطی در موضوعات آموزشی، ارتباطی، اطلاع رسانی و ارتقای سلامت
16- توانمندسازی کاردانها و کارشناسان نظارتی آموزش سلامت مراکزتابعه برای ایفای وظیفه بهینه در برنامه های آموزش و ارتقای سلامت
17- برنامه ریزی برای انتقال مهارت های آموزشی، ارتباطی و اطلاع رسانی به اعضای تیم سلامت
18- ارزشیابی برنامه های آموزش و ارتقای سلامت و نظارت بر رعایت استانداردها در فرآیندهای آموزش سلامت منطقه
19- مشارکت در طراحی و اجرای بسیج های اطلاع رسانی آموزشی در سطح منطقه
20- سازماندهی و نظارت بر توزیع نیروی انسانی آموزش سلامت در منطقه تحت پوشش

21- جلب حمایت و همکاری درون بخشی برای پیشبرد برنامه های آموزش و ارتقای سلامت منطقه

22- مشارکت در طراحی و اجرای برنامه های جلب حمایت سازمان ها، ادارات و نهادهای دولتی و غیردولتی منطقه برای پیشبرد اهداف آموزش و ارتقای سلامت

23- همکاری با صدا و سیما و سایر رسانه های جمعی در طراحی و اجرای برنامه های آموزش سلامت عمومی در منطقه

24- مشارکت در ایجاد و توسعه محیط های حامی سلامت (مانند پایگاه های مقاومت بسیج، بیمارستان های مروج سلامت، مدارس مروج سلامت و جوامع ایمن) در منطقه

25- مشارکت در طراحی و اجرای برنامه های ترویج سبک زندگی سالم با استفاده از رویکردهای مناسب در منطقه

26- توسعه برنامه های مشارکتی و تقویت تشکل های داوطلبانه در حوزه سلامت منطقه

27- مشارکت در گسترش برنامه های سلامت در مراکز آموزشی، محیط های کار، مراکز ارائه خدمات سلامت و مکان های عمومی

 28- همکاری با سایر واحدهای ستادی شبکه بهداشت و درمان شهرستان در طراحی و اجرای مداخلات سلامت و برنامه های باز آموزی

29- مشارکت در طراحی و اجرای برنامه های مرتبط با مناسبت های سلامت در سطح منطقه

30- جمع آوری، تحلیل، گزارش و بازخورد آمار مربوط به فعالیت های آموزش سلامت شهرستان

31- مشارکت در طراحی و اجرای پژوهش های کاربردی در حوزه آموزش و ارتقای سلامت حوزه های تابعه شهرستان

32- شناسایی و حمایت ایده های نوآورانه در زمینه آموزش و ارتقای سلامت

33- برنماه ملی خود مراقبتی فردی

33- برنامه خود مراقتبی سازمانی

34- برنامه خود مراقبتی اجتماعی

35- برنامه خودیاری
دورنمای دفتر آموزش و ارتقای سلامت در سال ۱۳۹8

رسیدن به جامعه ای توسعه یافته که در آن مردم بتوانند با قدرت، امید، آگاهی، مهارت، صلاحیت کافی به صورت فردی، گروهی و جمعی نیازهای سلامتی خود، خانواده، همسالان و جامعه را تعیین نمایند،اولویت بندی کنند و برای برآوردن نیازهای در اولویت شان برنامه ریزی و اقدام نمایند تا با رعایت سبک زندگی سالم، خودمراقبتی، همیاری متقابل و مشارکت جمعی؛ سلامت، ایمنی، نشاط و بهره وری  خود، خانواده، همسالان و جامعه ای را که در آن زندگی می کنند، کنترل نمایند و ارتقا دهند.هدف نهایی:

- افزایش امید به زندگی

- افزایش کیفیت زندگیاهداف نهایی بخش سلامت:

*کاهش بار بیماری هاو عوامل خطرساز سلامتی که بیشترین هزینه اقتصادی و اجتماعی ناشی از آنهاست(حوادث ترافیکی، حوادث غیرعمدی، بیماری های ایسکمیک قلبی، اسکلتی-عضلانی شامل پوکی استخوان، کمردرد، آرتروز، افسردگی، اعتیاد به مواد مخدر و روانگردان، مصرف فرآورده های تنباکو، چاقی و اضافه وزن، DMFTدانش آموزان و بیماری های واگیردار)

درمانی)

*کاهش سهم مردم از هزینه‌های سلامت به میزان سی‌درصد(۳۰%)هدف راهبردی ۱:

افزایش دانش و سوادسلامت مردم(گروههایهدف) به میزان ۳۰%سال پایه تاپایان برنامهبرنامه های اجرایی:

-توسعه آموزش سلامت متکی بر شواهد

-توسعه ارتباط استراتژیک برای سلامت

-توسعه اطلاعات سلامت

-توانمندسازی خانواده ها برای خودمراقبتی(سلامت در تمام خانه ها)

-آموزش اثربخش بیماران برای خودمراقبتیهدف راهبردی ۲:

افزایش تعداد محیط های حامی سلامت به میزان ۱۵%سال پایه تا پایان برنامه

برنامه های اجرایی:

- توسعه جوامع سالم و مروج سلامت درکشورهدف راهبردی ۳:

افزایش سیاست های حامی سلامت به میزان ۱۵%سال پایه تا پایان برنامه

برنامه های اجرایی:

- توسعه سلامت در تمام سیاست هاهدف راهبردی ۴:

افزایش اقدام اجتماعی برای ارتقای عادلانه سلامت به میزان ۳۰درصد سال پایه تا پایان برنامه

برنامه های اجرایی:

- توسعه مشارکت مردمی برای ارتقای سلامتهدف راهبردی ۵:

افزایش خدمات سلامت بازنگری شده برای ارتقای عادلانه سلامت در کشوربه میزان ۱۰درصد سال پایه تا پایان برنامه

برنامه های اجرایی:

- توسعه سلامت در تمام خانه ها(خودمراقبتی اولین مراقبت بهداشتی، خانه اولین سطح ارایه مراقبت بهداشتی، فرد/خانوار اولین مراقب بهداشتی)
دورنمای دفتر آموزش و ارتقای سلامت در سال ۱۳۹۶

رسیدن به جامعه ای توسعه یافته که در آن مردم بتوانند با قدرت، امید، آگاهی، مهارت، صلاحیت کافی به صورت فردی، گروهی و جمعی نیازهای سلامتی خود، خانواده، همسالان و جامعه را تعیین نمایند،اولویت بندی کنند و برای برآوردن نیازهای در اولویت شان برنامه ریزی و اقدام نمایند تا با رعایت سبک زندگی سالم، خودمراقبتی، همیاری متقابل و مشارکت جمعی؛ سلامت، ایمنی، نشاط و بهره وری  خود، خانواده، همسالان و جامعه ای را که در آن زندگی می کنند، کنترل نمایند و ارتقا دهند.هدف نهایی:

- افزایش امید به زندگی

- افزایش کیفیت زندگیاهداف نهایی بخش سلامت:

*کاهش بار بیماری هاو عوامل خطرساز سلامتی که بیشترین هزینه اقتصادی و اجتماعی ناشی از آنهاست(حوادث ترافیکی، حوادث غیرعمدی، بیماری های ایسکمیک قلبی، اسکلتی-عضلانی شامل پوکی استخوان، کمردرد، آرتروز، افسردگی، اعتیاد به مواد مخدر و روانگردان، مصرف فرآورده های تنباکو، چاقی و اضافه وزن، DMFTدانش آموزان و بیماری های واگیردار)

درمانی)

*کاهش سهم مردم از هزینه‌های سلامت به میزان سی‌درصد(۳۰%)هدف راهبردی ۱:

افزایش دانش و سوادسلامت مردم(گروههایهدف) به میزان ۳۰%سال پایه تاپایان برنامهبرنامه های اجرایی:

-توسعه آموزش سلامت متکی بر شواهد

-توسعه ارتباط استراتژیک برای سلامت

-توسعه اطلاعات سلامت

-توانمندسازی خانواده ها برای خودمراقبتی(سلامت در تمام خانه ها)

-آموزش اثربخش بیماران برای خودمراقبتیهدف راهبردی ۲:

افزایش تعداد محیط های حامی سلامت به میزان ۱۵%سال پایه تا پایان برنامه

برنامه های اجرایی:

- توسعه جوامع سالم و مروج سلامت درکشورهدف راهبردی ۳:

افزایش سیاست های حامی سلامت به میزان ۱۵%سال پایه تا پایان برنامه

برنامه های اجرایی:

- توسعه سلامت در تمام سیاست هاهدف راهبردی ۴:

افزایش اقدام اجتماعی برای ارتقای عادلانه سلامت به میزان ۳۰درصد سال پایه تا پایان برنامه

برنامه های اجرایی:

- توسعه مشارکت مردمی برای ارتقای سلامتهدف راهبردی ۵:

افزایش خدمات سلامت بازنگری شده برای ارتقای عادلانه سلامت در کشوربه میزان ۱۰درصد سال پایه تا پایان برنامه

برنامه های اجرایی:

- توسعه سلامت در تمام خانه ها(خودمراقبتی اولین مراقبت بهداشتی، خانه اولین سطح ارایه مراقبت بهداشتی، فرد/خانوار اولین مراقب بهداشتی)دورنمای دفتر آموزش و ارتقای سلامت در سال ۱۳۹۶

رسیدن به جامعه ای توسعه یافته که در آن مردم بتوانند با قدرت، امید، آگاهی، مهارت، صلاحیت کافی به صورت فردی، گروهی و جمعی نیازهای سلامتی خود، خانواده، همسالان و جامعه را تعیین نمایند،اولویت بندی کنند و برای برآوردن نیازهای در اولویت شان برنامه ریزی و اقدام نمایند تا با رعایت سبک زندگی سالم، خودمراقبتی، همیاری متقابل و مشارکت جمعی؛ سلامت، ایمنی، نشاط و بهره وری  خود، خانواده، همسالان و جامعه ای را که در آن زندگی می کنند، کنترل نمایند و ارتقا دهند.هدف نهایی:

- افزایش امید به زندگی

- افزایش کیفیت زندگیاهداف نهایی بخش سلامت:

*کاهش بار بیماری هاو عوامل خطرساز سلامتی که بیشترین هزینه اقتصادی و اجتماعی ناشی از آنهاست(حوادث ترافیکی، حوادث غیرعمدی، بیماری های ایسکمیک قلبی، اسکلتی-عضلانی شامل پوکی استخوان، کمردرد، آرتروز، افسردگی، اعتیاد به مواد مخدر و روانگردان، مصرف فرآورده های تنباکو، چاقی و اضافه وزن، DMFTدانش آموزان و بیماری های واگیردار)

درمانی)

*کاهش سهم مردم از هزینه‌های سلامت به میزان سی‌درصد(۳۰%)هدف راهبردی ۱:

افزایش دانش و سوادسلامت مردم(گروههایهدف) به میزان ۳۰%سال پایه تاپایان برنامهبرنامه های اجرایی:

-توسعه آموزش سلامت متکی بر شواهد

-توسعه ارتباط استراتژیک برای سلامت

-توسعه اطلاعات سلامت

-توانمندسازی خانواده ها برای خودمراقبتی(سلامت در تمام خانه ها)

-آموزش اثربخش بیماران برای خودمراقبتیهدف راهبردی ۲:

افزایش تعداد محیط های حامی سلامت به میزان ۱۵%سال پایه تا پایان برنامه

برنامه های اجرایی:

- توسعه جوامع سالم و مروج سلامت درکشورهدف راهبردی ۳:

افزایش سیاست های حامی سلامت به میزان ۱۵%سال پایه تا پایان برنامه

برنامه های اجرایی:

- توسعه سلامت در تمام سیاست هاهدف راهبردی ۴:

افزایش اقدام اجتماعی برای ارتقای عادلانه سلامت به میزان ۳۰درصد سال پایه تا پایان برنامه

برنامه های اجرایی:

- توسعه مشارکت مردمی برای ارتقای سلامتهدف راهبردی ۵:

افزایش خدمات سلامت بازنگری شده برای ارتقای عادلانه سلامت در کشوربه میزان ۱۰درصد سال پایه تا پایان برنامه

برنامه های اجرایی:

- توسعه سلامت در تمام خانه ها(خودمراقبتی اولین مراقبت بهداشتی، خانه اولین سطح ارایه مراقبت بهداشتی، فرد/خانوار اولین مراقب بهداشتی)دورنمای دفتر آموزش و ارتقای سلامت در سال ۱۳۹۶

رسیدن به جامعه ای توسعه یافته که در آن مردم بتوانند با قدرت، امید، آگاهی، مهارت، صلاحیت کافی به صورت فردی، گروهی و جمعی نیازهای سلامتی خود، خانواده، همسالان و جامعه را تعیین نمایند،اولویت بندی کنند و برای برآوردن نیازهای در اولویت شان برنامه ریزی و اقدام نمایند تا با رعایت سبک زندگی سالم، خودمراقبتی، همیاری متقابل و مشارکت جمعی؛ سلامت، ایمنی، نشاط و بهره وری  خود، خانواده، همسالان و جامعه ای را که در آن زندگی می کنند، کنترل نمایند و ارتقا دهند.هدف نهایی:

- افزایش امید به زندگی

- افزایش کیفیت زندگیاهداف نهایی بخش سلامت:

*کاهش بار بیماری هاو عوامل خطرساز سلامتی که بیشترین هزینه اقتصادی و اجتماعی ناشی از آنهاست(حوادث ترافیکی، حوادث غیرعمدی، بیماری های ایسکمیک قلبی، اسکلتی-عضلانی شامل پوکی استخوان، کمردرد، آرتروز، افسردگی، اعتیاد به مواد مخدر و روانگردان، مصرف فرآورده های تنباکو، چاقی و اضافه وزن، DMFTدانش آموزان و بیماری های واگیردار)

درمانی)

*کاهش سهم مردم از هزینه‌های سلامت به میزان سی‌درصد(۳۰%)هدف راهبردی ۱:

افزایش دانش و سوادسلامت مردم(گروههایهدف) به میزان ۳۰%سال پایه تاپایان برنامهبرنامه های اجرایی:

-توسعه آموزش سلامت متکی بر شواهد

-توسعه ارتباط استراتژیک برای سلامت

-توسعه اطلاعات سلامت

-توانمندسازی خانواده ها برای خودمراقبتی(سلامت در تمام خانه ها)

-آموزش اثربخش بیماران برای خودمراقبتیهدف راهبردی ۲:

افزایش تعداد محیط های حامی سلامت به میزان ۱۵%سال پایه تا پایان برنامه

برنامه های اجرایی:

- توسعه جوامع سالم و مروج سلامت درکشورهدف راهبردی ۳:

افزایش سیاست های حامی سلامت به میزان ۱۵%سال پایه تا پایان برنامه

برنامه های اجرایی:

- توسعه سلامت در تمام سیاست هاهدف راهبردی ۴:

افزایش اقدام اجتماعی برای ارتقای عادلانه سلامت به میزان ۳۰درصد سال پایه تا پایان برنامه

برنامه های اجرایی:

- توسعه مشارکت مردمی برای ارتقای سلامتهدف راهبردی ۵:

افزایش خدمات سلامت بازنگری شده برای ارتقای عادلانه سلامت در کشوربه میزان ۱۰درصد سال پایه تا پایان برنامه

برنامه های اجرایی:

- توسعه سلامت در تمام خانه ها(خودمراقبتی اولین مراقبت بهداشتی، خانه اولین سطح ارایه مراقبت بهداشتی، فرد/خانوار اولین مراقب بهداشتی)


آخرین بروز رسانی : 08 آذر 1400