عنوان برنامه معاینات مقدماتی و پزشکی کودکان بدو ورود به مدرسه

مهم ترین شاخص های برنامه

 

 

 

درصد دانش آموزان به تفکیک شهروروستا

درصد دانش آموزان به تفکیک جنس

                   درصد پوشش معاینات  مقدماتی دانش آموزان اول ابتدایی به تفکیک شهرو روستا و جنس

درصد پوشش معاینات پزشکی دانش آموزان اول ابتدائی به تفکیک شهرو روستا و جنس

شیوع اختلالات ناشی از معاینات مقدماتی دانش آموزان گروه هدف

شیوع اختلالات ناشی از معاینات پزشکی دانش آموزان گروه هدف

 

خلاصه اقدامات انجام یافته

    -شرکت درجلسه استانی سنجش کودکان بدو ورود به مدرسه

-تهیه آمار دانش آموزان

   - برآورد وتامین نیروی انسانی مورد نیاز برنامه ( پزشک )

                    - معرفی پزشک به پایگاه سنجش و یا تعیین پزشک جهت معاینه در مرکز بهداشتی درمانی

  - تشکیل جلسات توجیهی وآموزشی برای کارشناسان مربوطه

 - تکثیروتوزیع محتوای آموزشی

 - تهیه وتوزیع امکانات و تجهیزات مورد نیاز برنامه

                - معاینه دانش آموزان و تکمیل شناسنامه بهداشتی دانش آموزان براساس بسته خدمتی

- پایش و نظارت برنامه ها

  - تهیه وجمع بندی عملکردها و گزارشات

- ارائه آمار به مافوق

 

عنوان برنامه معاینات سالانه دانش آموزان ورودی اول راهنمایی و اول متوسطه

مهم ترین شاخص های برنامه

درصد دانش آموزان به تفکیک شهروروستا

درصد دانش آموزان به تفکیک جنس

                   درصد پوشش معاینات  مقدماتی دانش آموزان اول ابتدایی به تفکیک شهرو روستا و جنس

درصد پوشش معاینات پزشکی دانش آموزان اول ابتدائی به تفکیک شهرو روستا و جنس

شیوع اختلالات ناشی از معاینات مقدماتی دانش آموزان گروه هدف

شیوع اختلالات ناشی از معاینات پزشکی دانش آموزان گروه هدف

 

خلاصه اقدامات انجام یافته

- تهیه وتدوین برنامه عملیاتی استانی جهت معاینات

-  تشکیل جلسه هماهنگی بین بخشی استان

- تشکیل جلسه هماهنگی درون بخشی استان برای کارشناسان مسئول شهرستانها

-تهیه آمار دانش آموزان

- برآورد وتامین نیروی انسانی مورد نیاز برنامه ( پزشک وکاردان بهداشتی و.... )

- برگزاری کلاسهای آموزشی مربوطه

- تهیه وتوزیع امکانات و تجهیزات مورد نیاز برنامه ها

- تهیه محتوای آموزشی وتکثیر وتوزیع آن

- انجام معاینات سالانه دانش آموزان اول راهنمایی و اول متوسطه

- تهیه وجمع بندی عملکردها و گزارشات

- پایش و نظارت برنامه ها

- ارائه آمار به مافوق

 

عنوان برنامه معاینات  پزشکی دانشجویان ورودی پزشکی وپیراپزشکی

مهم ترین شاخص های برنامه

 

-درصد پوشش معاینات پزشکی ودندانپزشکی دانشجویان ورودی پزشکی وپیراپزشکی

- شیوع اختلا لات ناشی از معاینات مقدماتی و پزشکی دانشجویان

خلاصه اقدامات انجام یافته

 

- تشکیل جلسه استانی در معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی

-تهیه آمار دانشجویان

- برآورد وتامین نیروی انسانی مورد نیاز برنامه ( پزشک و دندانپزشک و کارکنان بهداشتی)

- برگزاری کلاسهای آموزشی جهت پزشکان، دندانپزشک و کارکنان بهداشتی

- تهیه وتوزیع امکانات و تجهیزات مورد نیاز برنامه

- تهیه محتوای آموزشی وتکثیر وتوزیع آن

- انجام معاینات دانشجویان ورودی گروه پزشکی وپیراپزشکی

- پایش و نظارت برنامه ها

- ثبت نتیجه معاینه در شناسنامه سلامت دانشجو

- ثبت آمار در سایت اداره سلامت جوانان ، نوجوانان ومدارس

 

 عنوان برنامه برنامه کشوری واکسیناسیون توام دانش آموزان ورودی مقطع متوسطه(16-14ساله)

مهم ترین شاخص های برنامه

پوشش واکسیناسیون توام دانش آموزان ورودی مقطع متوسطه(16-14ساله)

خلاصه اقدامات انجام یافته

 

-  تشکیل جلسات به منظور ایجاد هماهنگی های درون بخشی و بین بخشی

- جمع آوری آمار واطلاعات دانش آموزان

- تامین نیروی انسانی وتجهیزات

- چاپ کارت واکسیناسیون توام و نمونه فرم های آماری

-  همکاری در تهیه وتوزیع واکسن و سرنگ مورد نیاز با واحد پیشگیری و مبارزه با بیماریها

- تهبه جدول زمانبندی بر اساس شرایط موجود

-انجام واکسیناسیون

-کنترل نهایی کارت واکسن

-نظارت براجرای برنامه

-ثبت نتایج واکسیناسیون در پرونده بهداشتی مدرسه

-  ارسال گزارش در زمان مقرر

 عنوان برنامه(پیشگیری و کنترل آلودگی به پدیکلوزیس در مقاطع ابتدایی، راهنمایی ، دبیرستان مدارس شهری و روستایی) 

مهم ترین شاخص های برنامه

درصد آموزگاران ،والدین و دانش آموزان آموزش دیده در زمینه بیماری پدیکلوز و راههای پیشگیری از آن

- میزان پوشش بیماریابی ، درمان و کنترل آلودگی به پدیکلوز در مدارس

شیوع آلودگی به شپش دانش آموزان در مقاطع ابتدایی شهری

شیوع آلودگی به شپش دانش آموزان در مقاطع ابتدایی روستایی

شیوع آلودگی به شپش دانش آموزان در مقاطع راهنمایی شهری

شیوع آلودگی به شپش دانش آموزان در مقاطع راهنمایی روستایی

شیوع آلودگی به شپش دانش آموزان در مقاطع دبیرستان شهری

شیوع آلودگی به شپش دانش آموزان در مقاطع دبیرستان روستایی

 

خلاصه اقدامات انجام یافته

 

 

- تشکیل کمیته استانی

- هماهنگی جهت تشکیل کمیته شهرستانی

- جمع آوری آمار واطلاعات

- برگزاری کارگاه آموزشی  توجیهی ویژه کلیه آموزگاران

- ارسال دستورالعمل،  جزوات ، وسایل آموزشی و کمک آموزشی به شهرستان ها

- تهیه و توزیع شامپوی ضدشپش                                                                                                        

 نظارت برحسن اجرای طرح و بازدید از مناطق و مدارس

- اتخاذ تصمیمات لازم جهت رفع موانع اجرایی و انعکاس تجارب و مشکلات طرح به آموزش وپرورش

- جمع بندی گزارش فعالیت ها و ارسال آن

 

عنوان برنامه (برنامه آموزش  بهداشت دانش آموزان ، والدین ، کارکنان مدارس)

 

مهم ترین شاخص های برنامه

- درصد دانش آموزان آموزش دیده در زمینه .......

- درصد اولیاء دانش آموزان آموزش دیده در زمینه .......

- درصد معلمین و کارکنان آموزش دیده در زمینه .......

 

خلاصه اقدامات انجام یافته

-تشکیل جلسات هماهنگی درون بخشی

-تشکیل جلسات برون بخشی توجیهی با مسئولین سازمان آموزش و پرورش

-جمع آوری آمار و اطلاعات

-براورد نیروی انسانی مورد نیاز برنامه

-برگزاری جلسه توجیهی با کارکنان بهداشتی

-تهیه و تکثیر محتوای آموزشی

-توزیع متون کمک  آموزشی جهت آموزش گروههای مختلف هدف

-برگزاری جلسات آموزشی جهت هسته آموزشی

-برگزاری کلاس آموزشی دانش آموزان ابتدایی و راهنمایی و متوسطه شهری و روستایی

-برگزاری کلاس آموزشی جهت اولیای دانش آموزان ابتدایی و راهنمایی و متوسطه شهری و روستایی

-برگزاری کلاس آموزشی جهت کارکنان مدارس ابتدایی و راهنمایی و متوسطه شهری و روستایی

-برگزاری کلاس آموزشی جهت مربیان بهداشت مدارس ابتدایی و راهنمایی و متوسطه شهری و روستایی

-تهیه جدول زمانبندی فعالیتها

-تهیه post test و  pre test

-  پایش و نظارت

 - ارائه گزارش

  

عنوان برنامه(اجرای طرح مدارس مروج سلامت)

 

مهم ترین شاخص های برنامه

درصد مدارس تحت پوشش طرح

 

خلاصه اقدامات انجام یافته

 

 - برگزاری کمیته استانی مدارس مروج سلامت

 - توزیع دستورالعمل در حوزه ستاد تا مدارس مروج سلامت مجری طرح در شهرستانها

 - شناسایی و صدور ابلاغیه جهت اعضای کمیته مدارس مروج سلامت استانی و شهرستانی

 - برگزاری کارگاه آموزشی جهت کارشناسان بهداشت مدارس

 - انتخاب .......... مدرسه به عنوان اجرای طرح مدارس مروج سلامت

 - چاپ و توزیع پوستر در ...........مدرسه مروج سلامت

 - توزیع استند مدارس مروج سلامت در ............. مدرسه مربوطه استان

 - تکثیر و توزیع پرونده سلامت مدرسه

 - نظارت و بازدید از روند پیشرفت طرح

 - برگزاری جلسات توجیهی برای اعضای کمیته 1ستانی

 - نظارت و بازدید از روند پیشرفت طرح در مدارس

آخرین بروز رسانی : 25 آبان 1400