شاخص های دارویی سال 95

میانگین اقلام نسخه شده                                2/7

میانگین قیمت نسخ                                  135820  

بار مراجعه به داروخانه                              44 %

درصد مراجعات منجر به نسخ دارویی               28%

    سرانه مصرف دارو                                  40566

 

 

 /uploads/old/Contents/asset96/شاخص های دارویی شهرستان بندر انزلی.96-97docx

 

آخرین بروز رسانی : 25 آبان 1400