شاخص نظارت بر درمان در سال 93

 

نوع موسسات

تعداد مراکز

تعداد بازدید سال 92

درمانگاه

3

5

فیزیوتراپی

7

7

مشاوره پرستاری

1

1

موسسه ساخت و فروش عینک طبی

1

1

تغذیه

1

1

شنوایی سنجی

1

1

بینایی سنجی

1

1

دندانساز تبصره 5

3

3

لابراتور دندان

1

1

بهدار تجربی دندان

1

1

پزشک عمومی

67

69

متخصص

55

57

دندانپزشکی

35

33

مراکز ترک اعتیاد

20

16

جمع کــل

197

197

                        عملکرد و شاخص واحد نظارت بردرمان سال 1396

آخرین بروز رسانی : 25 آبان 1400