ردیف
بسته خدمتی       نام فایل
ته خدمتی 

خش خدمات بهورز

2
بسته خدمتی 

بخش خدمات پزشک

 3  بسته خدمتی 

پرونده سلامت

4  بسته خدمتی 

راهنمای تکمیل پرونده سلامت مدارس

 5  بسته خدمتی 

شناسنامه سلامت دانش آموزان

6  بسته خدمتی

اعلامیه بهداشت محیط در مدرسه 

آخرین بروز رسانی : 25 آبان 1400