مقدمه :
تــأمین و ارتقاء‌ سلامت فرد فرد جامعه هدفی است که از سالها پیش از سوی مدیـران ارشد نظام سلامت در جهت نیل به ارائه خدمات در دورترین نقاط کشور طراحی شده است . این برنامه با بکارگیــری افرادی به نام « بهورز » که منــادیان بهتر زیستن در روستاهـا می باشند موجب افزایش امید به زندگی اقشار جامعه روستایی گردید . تغییر نیازهـای سلامت با توجه به تغییر رویکــرد بیماریها و نیز افزایش آگاهی و تقاضای گیرندگان خدمات موجب شد که در راستای تحقق عدالت اجتماعی که از اهداف نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران است تحولی اساسی در نظام سلامت کشور رخ دهد ، اجرای طرح پزشک خانواده به منظور دسترسی جامعه و ارائه خدمات توسط نیروهای متخصص با تحصیلات دانشگاهی از پیامدهای این تحول اساسی بود .
در راستای تحقق اهداف نظام سلامت در کشور مراکـــز آموزش بهورزی با هدف بهره مند کــردن خــانه های بهداشت از بهورزان دارای مهارت های کافی تأسیس گردیده اند .
این هدف از طریق آموزش و تربیت بهورزان قبل از استخدام و تدوین برنامه بازآموزی آنان تحقق می یابد .
برنامه آموزش بهورزان با مدرک دیپلم بشرح ذیل می باشد :
مدت زمان تعیین شده 24 ماه با احتساب دروس نظــری – عملی و کارآموزی در دو پایه اول و دوم برابر با 3341 ســاعت می باشد که به تفکیک عبارتند از : 1506 ساعت معادل 44 هفته و 10 ساعت در پایه اول و 1835 ساعت معادل 47 هفته و 17 ساعت در پایه دوم .
مدت تعطیلات بین دوره ( یک هفته ) پیش بینـی می گــردد و ساعت کلاس دروس نظــری عملــی برای هــر هفته 34 ســاعت ( هر روز هفته 6 ساعت و روز پنجشنبه 4 ساعت ) خواهد بود .
هر روز کارآموزی 8 ساعت و هرهفته 44 ساعت محاسبه می گردد .
یک هفته پس از پایان امتحانات پایه دوم آموزشی « امتحان نهایی » زیر نظر گروهی مرکب از مدیر مرکز آموزشی بهورزی و 2 نفر از مربیان به انتخاب مدیر ، نماینده مرکز بهداشت شهرستان و کارشناس مسئول آموزش بهورزی استان به عمل خواهد آمد .
گواهینامه موقت پایان دوره مهارت آموزی پس از کسب نمره قبولی از امتحان نهایی صادر می شود و یک نسخه از آن همراه با مدارک لازم برای استخدام به مرکز بهداشت شهــرستان و سپس از طریق مرکز بهداشت استــان بعد از تــأیید کارشنــاس مسئول آمــوزش بهورزی و معاونت بهداشتی دانشگاه به مدیریت نیروی انسانی دانشگاه ارسال می گردد .
گواهینامه دائم دوره مهارت آموزی پس از پایان تعهد خدمت بهورز با مدرک دیپلم در روستا صادر می شود .
وضعیت دوره های پذیرش و تربیت بهورز و امکانات آموزشی مرکز آموزش بهورزی بندرانزلی :
1. سال تأسیس : 1371
2. وضعیت ملکی ساختمان مرکز آموزش بهورزی : دولتی
3. تعداد کل پستهای اشغال شده ( تصدی ) بهورزی 37 و تعداد کل بهورزان شاغل در خانه های بهداشت تحت پوشش 37 نفــر بوده که از این تعداد 23 نفر زن و 14 نفر مرد می باشند .
4. تعداد دوره های پذیرفته شده : 9 دوره( یک دوره در مرکز آموزش بهورزی رشت آموزش دیده است . )
5. تعداد فارغ التحصیلان : 49 نفر
6. تعداد دوره در حال تحصیلی : -
7. تعداد دانش آموز در حال تحصیل : -
8. تعداد بهورز مورد نیاز خانه بهداشت در سال 93 : 1 بهورز زن ( خانه بهداشت بشمن )
مهمترین وظایف مراکز آموزش بهورزی بطور خلاصه به شرح ذیل می باشد:
1. آموزش و تربیت بهورزان مرد و زن با مدرک دیپلم و فوق دیپلم جهت اشتغال در خانه های بهداشت
2. برنامه ریزی و اجرای کلیه اقدامات آموزشی عملی و نظری و پشتیبانی (تدارکات) دانش آموزان بهورزی
3. تهیه چک لیست های آموزشی و طرح درس کلی و روزانه جهت تدریس متون آموزش بهورزی
4. تشکیل کمیته آموزش شهرستان و نظارت بر کمیته بازآموزی شبکه بهداشت و درمان شهرستان
5. اجرای برنامه های فرهنگی، تفریحی و علمی (فصلنامه بهورزی) جهت دانش آموزان و مربیان بهورزی
6. شرکت در برنامه پایش های شهرستانی
7. برگزاری برنامه آموزشی دوره آموزش بهورز ماما و ماماروستایی
8. هماهنگی لازم جهت تأمین امکانات رفاهی دانش آموزان طبق آیین نامه
9. تشکیل شورای بهورزی
10. مشارکت در نظارت بر عملکرد کارکنان مراکز بهداشتی درمانی و بهورزان شاغل
11. همکاری با مرکز بهداشت در راه اندازی خانه های بهداشت دانش آموزی و مراکز بهداشتی درمانی جدید
12. تمهید مقدمات دریافت دیپلم کارودانش بهورزانآخرین بروز رسانی : 08 آذر 1400