شرح وظایف امور دارویی

این واحد مسئول برآورد، تهیه و خرید و توزیع مکمل های دارویی و لوازم مصرفی مراکز و خانه های بهداشت می باشد.

جمع آوری و جمع بندی آمار و عملکرد واحد دارویی و ارسال به معاونت بهداشتی

کنترل و بررسی نسخ بیمه روستایی و تهیه سند و پیگیری مطالبات داروخانه های تحت قرار داد

کنترل و بررسی مداوم داروهای خانه های بهداشت و پایگاههای سلامت و داروخانه های تحت قرارداد بیمه روستایی

انبار داری و انبارگردانی 

آخرین بروز رسانی : 25 آبان 1400