کارکنان واحد :


نام نام خانوادگی:مژگان سادات ایرانی  ،کارشناس مسئول ، لیدا سپاس خواه و علیرضا ویرانی (کارشناسان گسترش ) ،طراوت  نیکپور ، کارشناس آمار  
تماس با واحد: 44552961-013گسترش واحدهای ارائه دهنده خدمات بهداشتی درمانی و تسهیل دسترسی مردم به این خدمات از طریق تعیین نوع و تعداد واحدهای ارائه خدمت , تعیین محدوده و جمعیت تحت پوشش هر واحد , ایجاد, تجهیز و راه اندازی واحدهای ارائه خدمات , احداث فضای فیزیکی مورد نیاز ارائه خدمت و نگهداری و بهبود استانداردهای ساختمانی و تجهیزاتی , جذب و آموزش نیروی انسانی محیطی و ستادی مورد نیاز برای ارائه خدمت, فراهم کردن امکان حضور دانشجویان علوم پزشکی در عرصه خدمات و نظارت و آموزش آنها ، ارائه خدمات لازم طبق زیج حیاتی و شاخص های بهداشتی جزء وظایف این واحد می باشد.

خدماتی که توسط این واحد ارائه می گردد:


شناخت خصوصیات جغرافیایی ، جمعیتی و توانائی های بالقوه منطقه و تهیه طرحهای جدید متناسب با شرایط اقتصادی ، فرهنگی و اجتماعی در راستای برنامه های توسعه کشور.
تعیین خط مشی و اولویت های منطقه در خصوص واحدهای ارائه دهنده خدمات بهداشتی . بررسی ، مطالعه و برآورد محل های استقرار واحدهای بهداشتی . ادغام خدمات در نظام شبکه مانند توانبخشی مبتنی بر جامعه پیشنهاد ایجاد و راه اندازی واحدهای بهداشتی درمانی مطالعه و بازنگری طرح های گسترش شبکه با توجه به تغییرات سیاسی ،اجتماعی، جغرافیایی و جمعیتی ایجاد شده در منطقه . بررسی و پیش بینی منابع و تجهیزات مورد نیاز جهت راه اندازی واحدهای بهداشتی درمانی
مشارکت و هماهنگی با سایر گروه های کارشناسی به منظور استفاده مناسب از فضا ، تجهیزات و نیروی انسانینظارت بر نحوه هزینه اعتبارات ساختمانی ، تجهیزاتی وبه روز رسانی بانک اطلاعاتی آنبرآورد و تامین و توزیع نیروی انسانی عرضه وانعکاس دستاوردهای بهداشتی ، درمانی به منظور جلب مشارکتهای مردمی وحمایتهای سیاسی و پشتیبانی مالی در منطقه  تجهیز و راه اندازی مرکز آموزش بهورزی .  هدایت و نظارت بر مرکز آموزش بهورزی به منظور جذب و تربیت بهورزان کارآمد . بررسی و برآورد نیاز واحدها در زمینه بهبود استاندارد ساختمان ، تجهیزات و نیروی انسانی . بررسی و تحلیل گزارش های واصله ، تهیه و ارائه گزارشات ادواری حاوی اطلاعات ، گزارش عملکرد ، هماهنگی و شورای برنامه ریزی جهت واحدها و اعلام نتایج به سازمان های ذیربط . استقرار بیمه سلامت با محوریت پزشک خانواده و نظام ارجاع در سطح روستا و شهر درراستای تحقق عدالت اجتماعی ودسترسی همگانی جامعه به امکانات بهداشتی ودرمانی پرداخت کارمزد و فرایند پایش عملکرد پزشک خانواده  پاسخگویی به درخواست ها وشکایات مردمی از نحوه ارائه خدمات بهداشتی درمانی بررسی تنگناها و نارسایی های موجود درنظام ارائه خدمات و ارئه راه حل مناسب هماهنگی درون بخشی و برون بخشی در زمینه رفع نیاز جامعه به واحدهای ارائه دهنده خدمات. طراحی و اجرای طرح های تحقیقاتی و مطالعاتی به منظور ارتقای کمیت و کیفیت ارائه خدمات در واحدهای بهداشتی درمانی  پایش و ارزشیابی برنامه ها ی جارى و نظارت بر واحدهای تحت پوشش و تلاش در جهت ارتقاء کیفیت خدمات آنها

-       برگزاری کارگاه ها ودوره های آموزش مسائل فنی ومدیریت که از طریق گروه مدیریت استان تدوین می گردد،پیشنهاد واجرای برنامه های بازآموزی وآموزش حین خدمت برای پرسنل بهداشتی
تعیین نیازها واولویت ها در توزیع منابع گسترش شبکه ها وبرآورد نیروی انسانی،ایجاد تجهیزات واحد های بهداشتی
توسعه وبهبود استاندارد واحدهای بهداشتی درمانی در جهت نیل تدریجی به شبکه های جامع ونظارت مداوم
اولویت بندی در احداث واحدهای بهداشتی درمانی،تعیین مکان مناسب برای احداث طبق ضوابط،نظارت وهماهنگی در احداث بنا یا دفتر فنی
    شناسایی  مشخصات جمعیتی  ،  جغرافیای  ، اجتماعی  محدوده تحت پوشش
      تعیین خط مشی و الویتهای منطقه در خصوص ایجاد واحد های بهداشتی درمانی
     بررسی و مطالعه و برآورد محل های استقرار واحد های بهداشتی درمانی
      بررسی و پیش بینی منابع و تجهیزات مورد استفاده جهت راه اندازی واحد های بهداشتی درمانی
      هماهنگی جهت  تجهیز و راه اندازی واحدهای بهداشتی درمانی
     تعیین نیازهای پرسنلی و هماهنگی جهت  تامین  آن جهت واحدهای بهداشتی درمانی
     بررسی و برآورد نیاز واحد ها در زمینه بهبود استاندارد فضای فیزیکی  ،  تجهیزات ، نیروی انسانی
      هدایت و نظار ت بر مرکز آموزش بهورزی به منظور جذب و تربیت بهورزان کا رآمد
      مطالعه و بازنگری طرح های گسترش با توجه به تغییرات سیاسی ، جمعیتی ، جفرافیایی   ایجاد شده در منطقه
     هماهنگی درون بخشی و بین بخشی در زمینه رفع نیازهای جامعه  در جمعیت تحت پوشش
    جلب مشارکت ارگانهای مختلف و خیرین بمنظور تامین   فضای فیزیکی  ، تجهیزات   و بهبود استاندارد های فضا و تجهیزات مورد نیاز واحدهای بهداشتی درمانی
  مشارکت در آموزش و کارآموزی و کارورزی دانشجویان پزشکی و پیرا پزشکی
 اجرای برنامه پزشک خانواده
  طراحی و اجرای طرحهای تحقیقاتی و مطالعاتی در راستای ارتقای کمی و کیفی خدمات در واحد های تحت پوشش
 
چشم انداز:
واحد گسترش شبکه در نظر دارد عدالت در مراقبت سلامت را تحت عنوان:
دسترسی مساوی برای نیاز مساوی به خدمات مراقبتی در دسترس در قالب نظام سطح بندی سیستم شبکه و بهره مندی مساوی برای نیاز مساوی کیفیت مساوی خدمات مراقبتی برای همه را فراهم نماید.

رسالت:واحد گسترش شبکه بهداشت شهرستان دهاقان  بمنظور توسعه واحدهای ارائه دهنده خدمات بهداشتی درمانی و تسهیل دسترسی مردم به این خدمات از طریق تعیین نوع وتعداد واحدهای ارائه خدمت ، احداث فضای فیزیکی مورد نیاز ارائه خدمت ، نگهداری و بهبود استاندارد های ساختمانی  و تجهیزاتی ، جذب وآموزش نیروی انسانی محیطی مورد نیاز برای ارائه خدمت و فراهم کردن امکان حضور دانشجویان در عرصه خدمات و نظارت و آموزش آنها و پشتیبانی دارویی و تهیه ارائه خدمات لازم از ذیج حیاتی و شاخصهای بهداشتی می باشد.آخرین بروز رسانی : 08 آذر 1400