شرح وظایف کارشناسان اداره نظارت بردرمان

1-انجام نظارت های ادواری مشخص شده طبق برنامه ارائه شده

2-نظارت های موردی و برحسب ضرورت بر امور محوله و حیطه عملکردی

3-شکایت از هر واحد به صورت مکتوب توسط فرد شاکی با ذکر آدرس و تلفن پذیرفته است .

4-ارائه گزارش به صورت مکتوب و هفتگی به ریاست ادره نظارت

5-ارائه گزارش های ماهیانه درخصوص وضعیت حیطه تحت نظارت هرکارشناس (اجرائی شدن قوانین و استانداردهای نیازآموزش مسئولین فنی مراکز

6-تهیه و تدوین آمار جامع و گسترده از حیطه نظارت هرکارشناس و به روزنمودن آمار و اطلاعات موجود

7-رسیدگی به شکایات ارجاعی در اسرع وقت (حداکثر 72 ساعت)  و ارائه نظریه کارشناسی به صورت مکتوب و تایپ شده به ریاست اداره نظارت

8 – اجرای طرح  رضایت سنجی از کلیه مراکزخصوصی – دولتی(خصوصی هردو ماه و دولتی هر سه ماه یکبار ) و ارائه نتایج بدست آمده به صورت تایپ شده و نموداری  (  و یا در قالب نرم افزار) به ریاست اداره نظارت

9 – تعامل نزدیک با دانشگاههای هم سطح و کارشناسان همتراز به منظور ارتقاء  هر چه بهتر ارائه خدمات (همچنین با دانشگاه مراکز استان و کارشناسان محترم نظارت )

10-تهیه و تنظیم فرم جدیدنظارت در هر واحد

11-آشنائی باتمام پرونده های موجوددرهرواحدوتهیه لیست مشکلات موجودواولویت بندی مشکلات وحل مشکلات براساس اولویت بندی

12-ارائه دورنمای کلی هرواحد و نیازسنجی کلی شهرستان درحیطه تحت نظارت

13-بیان نقطه نظرات و پیشنهادات درراستای اجرائی شدن هر چه بهترسیاست های کلی وزارت و شکوفائی و خلاقیت های همکاران

14-بیان معضلات ومشکلات حیطه نظارتی در کلیه ابعادبه صورت مکتوب به ریاست اداره نظارت

15-رعایت کامل نظم و مقررات اداری و عملکرد الگومدارانه کلیه کارشناسان و اجرای کلی و سریع امور محوله و دریافت خدمات

16-ارشاد و هدایت صحیح ارباب رجوع و کلیه متقاضیان

17-برنامه ریزی جهت برگزاری سمینار و جلسات بازآموزی درهر واحد

18-تهیه و تنظیم تعرفه ها در هر واحد ونصب آن در واحد مربوطه

19-برنامه هر 6 ماه یکبار و بصورت محرمانه تنظیم می شود.

آخرین بروز رسانی : 25 آبان 1400