رئوس برنامه های واحد بهداشت حرفه ای

1. بررسی وضعیت موجود نیروی انسانی و عوامل اجرایی بهداشت حرفه ای در سطح شهرستان به منظور برنامه ریزی فعالیتهای بهداشت حرفه ای و تدوین برنامه عملیاتی با توجه به منابع انسانی و مادی موجود در شهرستان .
2. انجام مطالعات به منظور آگاهی از وضعیت موجود شاخص های بهداشت حرفه ای از طریق شناسایی تعداد کارگاهها ، کارخانجات و واحد های تولیدی و صنعتی و تعداد شاغلین بخش صنعت ، معدن، کشاورزی، خدمات در منطقه تحت پوشش و جمع آوری اطلاعات لازم از سازمانها و ارگانهای ذیربط.
3. شناسایی عوامل زیان آور محیط کار که به سلامت جسمی و روانی و اجتماعی شاغلین لطمه وارد می سازد از طریق بازرسی از محیط های کار و آگاهی از مواد اولیه مصرفی، مواد بینابینی تولید شده و روشهای تولید در کارگاههای تحت پوشش
4 –نمونه برداری از آلایند های محیط کار و اندازه گیری عوامل شیمیایی ، فیزیکی ، بیولو‍ ژیکی و ارگونومیکی محیط کاربه منظور ارزیابی میزان مواجهه شاغلین با عوامل فوق از طریق مقایسه با استاندارد های کشوری بهداشت حرفه ای.
5. پیگیری عملیات اجرایی در زمینه تشخیص به موقع بیماریهای شغلی و مبارزه با بیماریها و مسمومیت ناشی از کار از طریق ارائه خدمات طب کار به شاغلین واحد های تحت پوشش .
6. بررسی و ارزیابی کارهای سخت و زیان آور در مشاغل مختلف جهت اعلام نظر به کمیته استانی مشاغل سخت و زیان آور به منظور بازنشستگی پیش از موعد متقاضیان شاغل در کارگاههای مشمول.
7. نظارت بر فعالیت مراکز بهداشت کار ، خانه های بهداشت کارگری و ایستگاههای بهگر مستقر در واحد های مشمول به منظورحسن اجرای دستورالعملهای بهداشتی.
8. نظارت بر فعالیت کمیته های حفاظت فنی و بهداشت کار و پیگیری تشکیل کمیته های مذکورومصوبات کمیته ها در کارخانجات مشمول .
9. تشکیل دوره های آموزشی و باز آموزی کارشناسان بهداشت حرفه ای شاغل در کارخانجات و پزشکان دوره دیده طب کار
10. نظارت بر تأمین آب آشامیدنی سالم وبهداشتی محیط کار و جمع آوری و دفع صحیح بهداشتی زباله و فاضلابهای واحدهای تولیدی و همچنین تسهیلات و تأسیسات بهداشتی محیط کارمطابق با آئین نامه تاسیسات کارگاه از نظر بهداشت .
11. اعلام نظر بهداشتی با توجه به استعلام ارگانها و سازمانهای ذیربط در مراحل دریافت مجوپروانه کسب ، پروانه بهره برداری و سایر استعلام های بهداشتی .
12. اجرای برنامه های آموزشی بهداشت حرفه ای در کارگاهها و کارخانجات و سایر موسسات دولتی و غیر دولتی با همکاری واحد آموزش بهداشت.
13. همکاری با سایر کارشناسان بهداشتی مرکز بهداشت با توجه به دستورالعملهای ستادی و برنامه های کشوری وزارت بهداشت .
14. نظارت بر فعالیت شرکتهای خصوصی ارائه دهنده خدمات طب کار و بهداشت حرفه ای.
15 - اجرای برنامه ایمنی شیمیایی شهرستان از طریق تهیه پروفایل ایمنی شیمیایی ، برچسب گذاری مواد شیمیایی و اجرای دستورالعمل های مربوطه به منظور پیشگیری از حوادث و سوانح شیمیایی در شهرستان .
16 – اجرای برنامه پسماند ها در کارگاههای مشمول "ماده 5 قانون مدیریت پسماند ها " از طریق اجرای " دستور العمل سلامت ، ایمنی و بهداشت عوامل اجرایی پسماند" .
17 – اجرای برنامه مقابله با صدا از طریق اندازه گیری صدا در کار گاههای دارای عامل صدا و سایر فعالیت های مرتبط به منظور بهبود شاخص های مربوطه .
18 – اجرای برنامه کاهش و کنترل سیلیکوزیس در کارگاههای دارای گردوغبار سیلیس به منظور پایش سلامت شاغلین در معرض سیلیس .
19 – اجرای برنامه روشنایی در محیط کار به منظور بهبود وضعیت روشنایی عمومی و موضعی در محیط های کاری از طریق اندازه گیری روشنایی در کارگاههای تحت پوشش .
20 – اجرای برنامه بهداشت قالیبافان ( بقا ) در شهرستان مطابق با دستور العمل مربوطه به منظور ارتقاء سلامت شاغلین کارگاههای قالیبافی .
21 – اجرای برنامه بهداشت پرتوکاران در گارگاههای مشمول مطابق با دستورالعمل های مربوطه به منظور ارزیابی میزان مواجهه شاغلین در معرض و اتخاذ تدابیر کنترلی در راستای حفظ سلامت شاغلین .
22 – اجرای سایر برنامه های محوله از اداره کل سلامت محیط وکار از قبیل برنامه مواجهه با سرب ، جیوه و..........
   رئوس برنامه ها 
رئوس برنامه های واحد بهداشت حرفه ای 
 فرم حوادث ناشی از کار
قانون کار 
فرم عملکرد کارشناس بهداشت حرفه ای / ایمنی
گزارش فعالیت کارشناسان بهداشت حرفه ای  در مقابله با شکست کرونا 
گزارش فعالیت مراکز طب کار در مقابله با کرونا  
فرم بازگشت به کار شاغلین احتمال  ابتلابه بیماری کووید 19
جهت دریافت فرم مراکز بخش دولتی و خصوصی دارای مجوز عدد 5 را کلیک کنید
 ابلاغ معاونت بهداشت وزارت.pdf   
/ابلاغ معاونت بهداشتی گیلان.pdf 
دستورالعمل تعیین صلاحیت مسئول بهداشت حرفه ای.pdf 
1-معافیت مالیاتی-نامه استان.pdf
2-نامه وزارت.pdf 
3-آیین نامه اجرایی ماده ( ٩٤ ) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت.pdf 
4-فرم درخواست.pdf 
 5-تعرفه خدمات بهداشت حرفه ای.pdf
آخرین بروز رسانی : 08 آذر 1400